کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره [ ادامه مطلب ... ]

ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار [ ادامه مطلب ... ]

ارایه یک روش صف بندی جدید برای انتقال ترافیک Diffserv روی شبکه RPR

ارایه یک روش صف بندی جدید برای انتقال ترافیک Diffserv روی شبکه RPR [ ادامه مطلب ... ]

بررسی عوارض زیست محیطی و انسانی ترافیک درون شهری تبریز

بررسی عوارض زیست محیطی و انسانی ترافیک درون شهری تبریز [ ادامه مطلب ... ]

رویکردی جامعه شناسانه به مهندسی ترافیک بررسی تاثیرات فرهنگ و ساختارهای اجتماعی بر ترافیک و مهندسی ترافیک

رویکردی جامعه شناسانه به مهندسی ترافیک بررسی تاثیرات فرهنگ و ساختارهای اجتماعی بر ترافیک و مهندسی ترافیک [ ادامه مطلب ... ]

پیش بینی و کنترل ترافیک با رویکردهای داده کاوی با استفاده از داده های GPS

پیش بینی و کنترل ترافیک با رویکردهای داده کاوی با استفاده از داده های GPS [ ادامه مطلب ... ]

footer banner