آمــار نـامه
آمــار نـامه

۱۳۹۶/۰۳/۰۹

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در خرداد ماه 1398 

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در خرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در خرداد ماه یک میلیون 692 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 716 هزارثبت شده است.  

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تیر ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در تیر ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در تیر ماه دو میلیون 21 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 842هزار ثبت شده است.   

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه درمرداد ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در مرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود8 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در مرداد ماه یک میلیون 88 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان صد بیست پنج هزار 457 خودرو ثبت شده است.   

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در شهریور ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در شهریور ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 36 درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در شهریور ماه یک میلیون 730 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان یک میلیون 271 هزار خودرو ثبت شده است.   

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه درمهر ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در مهر ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 3  درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در مهرماه یک میلیون 69 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان یک میلیون 113 هزار خودرو ثبت شده است.   

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در آبان ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در ابان ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 46  درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در آبان ماه یک میلیون531 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون  خودرو ثبت شده است.   

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در آذر ماه 1398 

   به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در آذر ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 42  درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در آذر ماه یک میلیون 478 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 36 هزار خودرو ثبت شده است. 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در بهمن ماه 1398 

    به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در بهمن ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 4  درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه دربهمن ماه یک میلیون  198 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 255 هزار  خودرو ثبت شده است. 

 

امار  ورود خودرو به شهر طرقبه در دی ماه 1398

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در دی ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در دی ماه یک میلیون 332 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 276 هزار  خودرو ثبت شده است.  
 

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در اسفند ماه 1398

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در اسفند ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 17 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در اسفند ماه یک میلیون  300 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 276 هزار خودرو ثبت شده است.

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در فروردین ماه 1399

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در فروردین ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 75 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه درفروردین ماه 391 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 810 هزار خودرو ثبت شده است.

 

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در اردیبهشت ماه 1399

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در اردیبهشت ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 35درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در اردیبهشت ماه یک میلیون 100 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون640 هزار خودرو ثبت شده است.

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تیر ماه 1399 

   به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در تیر ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 31 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در تیر ماه یک میلیون 385 خودرو  به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان دومیلیون 21 هزار ثبت شده است.   

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در مرداد ماه 1399 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو درمرداد ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 57 درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه درمرداد ماه یک میلیون 714 خودرو  به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان یک میلیون 88 هزار ثبت شده است.   

 

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در شهریور ماه 1399 
 
  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو درشهریور ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 14 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در شهریور ماه یک میلیون 481 هزار خودرو  به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان یک میلیون 730هزار ثبت شده است.   
 
footer banner