• صفحـه اصلی
  • آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه
آگهی مزایده عمومی  واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه

۱۳۹۹/۰۵/۰۷

    شهرداری طرقبه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 676- 98/7/8 شورای اسلامی شهر طرقبه، واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه (ساختمان اداری و ناوگان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سرویس دهی در ایستگاه های مربوطه) را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به بهره بردار واجدالشرایط واگذار نماید؛

1- قیمت پایه پیشنهادی برای سال اول ماهیانه 20/000/000 ریال و تا سقف 20 درصد افزایش برای سال های دوم و سوم

2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 100/000/000 ریال

3- مدت واگذاری امتیاز 3 سه سال شمسی

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/12

5- جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 99/5/13 می باشد.

6- کلیه متقاضیان می بایست با در دست داشتن رزومه کاری و مدارک مثبته شرکت (آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و ...) به سازمان حمل و نقل شهرداری مراجعه و پس از اخذ تأییدیه سازمان، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها مراجعه نمایند.

- همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 34227510 سازمان حمل و نقل شهرداری طرقبه تماس حاصل نمایند.

footer banner