• صفحـه اصلی
  • اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 ( مرحله سوم)
اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 ( مرحله سوم)
اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 ( مرحله سوم)

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

(مرحله سوم)

 

    شهرداری طرقبه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 676-98/07/08 شورای اسلامی شهر طرقبه، واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه (ساختمان اداری و ناوگان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سرویس دهی در ایستگاه های مربوطه) را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به بهره بردار واجدالشرایط واگذار نماید؛

1- قیمت پایه پیشنهادی برای سال اول ماهیانه 20/000/000 ریال و تا سقف 20 درصد افزایش برای سال های دوم و سوم

2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 100/000/000 ریال

3- مدت واگذاری امتیاز 3 سه سال شمسی

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/05/12

5- جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 99/05/13می باشد.

6- کلیه متقاضیان می بایست با در دست داشتن رزومه کاری و مدارک مثبته شرکت (آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و ...) به سازمان حمل و نقل شهرداری مراجعه و پس از اخذ تأییدیه سازمان، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها مراجعه نمایند.

- همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 34227510 سازمان حمل و نقل شهرداری طرقبه تماس حاصل نمایند./

 

footer banner