فرهنگ استفاده از اتوبوس و مترو/قسمت دوم
فرهنگ استفاده از اتوبوس و مترو/قسمت دوم

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

هوای ریش سفیدها را داشته باشید

از دیگر نشانه‌های یک فرهنگ صحیح مترو و اتوبوس سواری، رعایت حال مسن‌ترها، خانم‌های باردار، بیماران، دانش‌آموزان کم سن و سال و ... است. رعایت حال کسانی که کوله‌ پشتی‌های سنگین دارند هم البته لازم است؛ دست کم می‌توانید جای بهتری برای ایستادن به آنها بدهید. البته اتوبوس جای حمل بار و بندیل زیاد، و سنگین و حجیم نیست؛ چون خود این امر، فرهنگ صحیح مترو و اتوبوس سواری را زیر سوال می‌برد ...

footer banner