نکات اجرایی درباره ترک‌های بین دو خط
نکات اجرایی درباره ترک‌های بین دو خط

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

 این نوع ترک‌ها در حقیقت همان درزهای طولی بین خطوط راه هستند که به علت اجرای نادرست رویه آسفالتی، درزهای آن باز شده‌اند. ورود آب در این ترک‌ها باعث تشدید خرابی و بازتر شدن آن‌ها می‌شود. علت به وجود آمدن ترک‌های بین دو خط اجرای غیر همزمان رویه آسفالتی خطوط مجاور یکدیگر است. 
زیرا پس از پخش و کوبیدن آسفالت خط اول و سپس خط مجاور آن درز بین این دو خط به وجود می آید که هرقدر در پیوند این دو خط کوشش شود،‌ نقطه ضعفی در محل اتصال به وجود می آید که در آینده باعث خرابی می‌شود. برای مرمت ترک بین دو خط باید این ترک‌ها با استفاده از قیر یا قیر حاوی ماسه ریزدانه و گرد سنگ پر شود تا جلوی ورود آب به داخل ترک و ‌در نتیجه به داخل روسازی گرفته شود ...
مطلب از : راهسازی

footer banner