• صفحـه اصلی
  • جلسه و بازدید میدانی شورای همتای استان خراسان رضوی جهت بررسی وضعیت ترافیکی محور طرقبه به مشهد
جلسه و بازدید میدانی شورای همتای استان خراسان رضوی جهت بررسی وضعیت ترافیکی محور طرقبه به مشهد
جلسه و بازدید میدانی شورای همتای استان خراسان رضوی جهت بررسی وضعیت ترافیکی محور طرقبه به مشهد

۱۴۰۰/۰۳/۱۲

جلسه و بازدید میدانی شورای همتای استان خراسان رضوی جهت بررسی وضعیت ترافیکی محور طرقبه به مشهد در ایام پیک و ارائه راهکارهای موقت جهت کم کردن حجم ترافیک.

 

footer banner