کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره [ ادامه مطلب ... ]

بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل و نقل بر مدیریت ترافیک

بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل و نقل بر مدیریت ترافیک [ ادامه مطلب ... ]

آرام سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: محله یورد شاهی ارومیه)

آرام سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: محله یورد شاهی ارومیه) [ ادامه مطلب ... ]

تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل پایدار شهر اصفهان

تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل پایدار شهر اصفهان [ ادامه مطلب ... ]

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان [ ادامه مطلب ... ]

تحلیل رابطه ی آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

تحلیل رابطه ی آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخاطرات [ ادامه مطلب ... ]

ساختار فیزیکی – کالبدی شهرها و نقش آن در ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

ساختار فیزیکی – کالبدی شهرها و نقش آن در ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد) [ ادامه مطلب ... ]

footer banner